1398/03/30
معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان آبادان