1397/05/28
معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان آبادان