1398/03/30
سابقه تاريخي
اين بندر در قديم ( عبادان ) و مدتي نيز( جزيره الخصر ) ناميده ميشود. اما شكل كهن اين نام ( اُپاتان ) است و از ريشه عبد و عابر نيست؛ اپاتان از سه كلمه اُ – پات – آن تشكيل شده است.
 

اُ به معني آب
پات از ريشه پاييدن
آن پسون نسبت است

بنابراين اُپاتان به معني جايي است كه در آنجا از آب دريا و رود پاسباني ميكنند و آن را مي پايند. نام ايراني ( آبادان )‌مسلماً از كلمه ( آباد )‌گرفته شده است. زيرا پس از احداث پالايشگاه در آن، رو به عمران و آبادي گذاشت و آبادان ناميده شد.