1398/06/03
اطلاعات تماس با فرمانداري

 

 

آدرس

خوزستان آبادان كوي قدس ايستگاه 3 فرمانداري ویژه آبادان

 

نام اداره

تلفن

دورنگار

دفتر فرماندار

53321122

53329900

53326456

دفتر معاون سياسي اجتماعي

53321122


53326456

دفتر معاون امور عمراني و برنامه ريزي

53338480

53321300

مخابرات فرمانداري

53322000

53322001

53322002

حراست فرمانداري

53320078

-

گروه برنامه ريزي

53328428

-

بخشداري مركزي آْبادان

53328427

-

بخشداري اروندكنار

53392355

-