در فرمانداری ویژه آبادان

نشست تنوع بخشی به معیشت های خانوارهای روستایی برگزار شد

دومین جلسه تنوع بخشی به معیشت های خانوارهای روستایی شهرستان آبادان با حضور نماینده انجمن زنان کارآفرین سبز و به ریاست علی حنظل عیدانی معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان برگزار شد.

دومین جلسه تنوع بخشی به معیشت های خانوارهای روستایی شهرستان آبادان با حضور نماینده انجمن زنان کارآفرین سبز و به ریاست علی حنظل عیدانی معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و جمعی از مسئولین ادارات شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ، حنظل عیدانی در ابتدای جلسه اظهار داشت :با همکاری و همراهی مسئولین شهرستان شاهد توسعه اشتغال و تقویت پایه اقتصادی شهرستان علی الخصوص در روستا خواهیم بود.

وی تصریح کرد :معیشت پایدار روستایی با تبعیت از توانمندسازی و ظرفیت سازی جامعه روستایی برای برنامه ریزی و مدیریت روستایی ، باید از درون جامعه محلی آغاز شود و عوامل بیرونی میتواند بعنوان تسهیل گر ایفای نقش کنند.
معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه آبادان هدف اصلی معیشت پایدار روستایی استفاده از منابع ،دارایی و سرمایه های موجود در مناطق روستایی بدون آسیب رسانی به محیط عنوان کرد.

در این جلسه مقرر شده انجمن زنان کار آفرین سبز با همکاری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جهاد کشاورزی، محیط زیست و سایر ارگانهای مربوطه نسبت به اجرایی برنامه های این کار گروه اقدام نمایند.

۸۴