از سوی احسان عباسپور

دو مسئول تمشیت و هماهنگی در فرمانداری ویژه آبادان منصوب شدند

از سوی احسان عباسپور معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان  دو مسئول تمشیت و هماهنگی در معاونت های عمرانی و برنامه ریزی و توسعه منصوب شدند.

از سوی احسان عباسپور معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان  دو مسئول تمشیت و هماهنگی در معاونت های عمرانی و برنامه ریزی و توسعه منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان به این ترتیب و تا زمان انتصاب آتی معاونتهای مذکور، مهدی بیرم وند مسئول بازرسی فرمانداری به جای بتول سعیدی زاده سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه‌ی و رمضان مهجوری بخشدار مرکزی به جای یوسف پای گذار سرپرست معاونت امور عمرانی  این فرمانداری  به عنوان مسئول تمشیت و هماهنگ کننده امور مربوطه به این دو معاونت انتصاب شدند.

۲۶۹