با دستور صریح استاندار خوزستان و اقدام فرماندار ویژه آبادان

دستور تخلیه و ترخیص کالاهای لنج داران بنادر آبادان، اروندکنار و چوئبده صادر شد

در پی سفر صادق خلیلیان استاندار خوزستان به شهرستان آبادان و بازدید از شهرهای آبادان اروندکنار و چوئبده و همچنین بررسی مشکلات لنج دارانی که در ماه‌های اخیر اجازه ترخیص کالاهای خود را از بنادر آبادان اروندکنار و چوئبده نداشتند با دستور استاندار خوزستان و همچنین اقدام فوری معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان دستور تخلیه و ترخیص این کالاها صادر شد.

 

در پی سفر صادق خلیلیان استاندار خوزستان به شهرستان آبادان و بازدید از شهرهای آبادان اروندکنار و چوئبده و همچنین بررسی مشکلات لنج دارانی که در ماه‌های اخیر اجازه ترخیص کالاهای خود را از بنادر آبادان اروندکنار و چوئبده نداشتند با دستور استاندار خوزستان و همچنین اقدام فوری معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان دستور تخلیه و ترخیص این کالاها صادر شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان معطلی کالاهای لنج داران در تعاقب دستورالعملی بود که طی آن لنجداران فقط می‌توانستند در طول سال به یک بار سفر و انجام واردات مبادله بکنند. لنج دارانی که اجازه ترخیص نداشتند برای بار دوم بود که واردات کالاهای خود را انجام می‌دادند که با صدور بخشنامه ای امکان تخلیه و ترخیص آنها کن لم یکن شده بود

این امر با بازدید میدانی ودستور صریح استاندار خوزستان و تصویب فوری شورای تامین شهرستان آبادان مبنی بر صدور مجوز ترخیص سریع این کالاها همراه شد.

۱۰۱