با حکم فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج آبادان

فرمانده پایگاه بسیج فرمانداری ویژه معرفی شد

به پیشنهاد فرمانده پایگاه بسیج ادارات آبادان و از سوی سرهنگ شاپور احمدی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان، فرمانده پایگاه بسیج فرمانداری ویژه آبادان معرفی شد.

به پیشنهاد فرمانده پایگاه بسیج ادارات آبادان و از سوی سرهنگ شاپور احمدی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آبادان، فرمانده پایگاه بسیج فرمانداری ویژه آبادان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان طی این حکم و به مدت دو سال رضا کرد زنگنه به عنوان فرمانده پایگاه بسیج فرمانداری ویژه آبادان منصوب شد.

۱۱۳