با حکم استاندار خوزستان، صادر شد

دو انتصاب در معاونت های فرمانداری ویژه آبادان

با دستور قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان دو حکم انتصاب در معاونت های فرمانداری ویژه آبادان صادر شد.

با دستور  قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان دو حکم انتصاب در معاونت های فرمانداری ویژه آبادان صادر شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان در این احکام یوسف پای گذار به عنوان سرپرست معاونت عمرانی و بتول سعیدی زاده به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه ی فرمانداری منصوب شدند.

۲۰۲