زنده از ستاد انتخابات شهرستان آبادان /با حضور بخشدار بخش مرکزی آبادان

اعضای هیات اجرایی انتخابات شورای اسلامی روستا در بخش مرکزی معرفی شدند

با حضور ادیب محاوی بخشدار بخش مرکزی آبادان اعضای هیئت اجرایی ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا معرفی گردیدند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان آبادان این جلسه باحضور اعضای هیئت نظارت برانتخابات ونمایندگان ادارت آموزش وپرورش،جهادکشاورزی وثبت احوال برگزار گردید.
محاوی در این نشست باتاکید برسه اصل مهم واساسی درانتخابات یعنی حضور پرشور مردم،صیانت ازآرای مردم واصل بی طرفی، ابراز امیدواری کرد که انتخابات با شکوهی در بخش مرکزی آبادان برگزار شود.
دراین جلسه وپس ازپایان رای گیری افرادذیل به عنوان اعضای اصلی هیات اجرایی ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستا در بخش مرکزی مشخص گردیدند.
۱_سیدجابراحمدنژاد
۲_ایوب بچاری
۳_حمیدرضامعینی فر
۴_سیدرضاموسوی
۵_ماجدخزاعل
۶_سیدحمیدموسوی
۷_حمیدعریضاوی
همچنین اعضای علی البدل به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

۱_خالد مطوری
۲_عبدالنبی هندالی
۳_علی اصغر بهجاری
۴_سیدلطیف موسوی
۵_باقرنصاری

۲۵۸