با حضور اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان آبادان

نشست کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی برگزار شد

اولین جلسه کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی با هدف کنترل انبار ها و اجناس احتکار شده و تخلفات واحد های صنفی به ریاست سید مصطفی علوی نیا سرپرست معاونت برنامه ریزی و‌توسعه فرمانداری ویژه در محل این فرمانداری برگزار شد.

اولین جلسه کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی با هدف کنترل انبار ها و اجناس احتکار شده و تخلفات واحد های صنفی به ریاست سید مصطفی علوی نیا سرپرست معاونت برنامه ریزی و‌توسعه فرمانداری ویژه در محل این فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان، تشدید نظارت بر اصناف، هماهنگی هرچه بیشتر امور اجرائیات شهرداری در امر نظارت، رصد انبارها ی واحدهای صنفی از جمله مواردی بود که در این نشست به تصویب رسید.

۷۳