معاون برنامه ریزی فرمانداری ویژه آبادان در نشست شورای آرد و نان شهرستان:

سازمان های ذیربط موظف به همکاری با کارگروه آرد و نان هستند

بتول سعيدي زاده معاون برنامه ریزی و توسعه ی فرمانداری ویژه آبادان در جلسه ی کار گروه آرد و نان این شهرستان بر همکاری تمامی سازمان های ذیربط در این خصوص، تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان وی در این خصوص گفت: کلیه سازمانهای ذیربط موظفند همکاریهای لازم با شورای آرد و نان در انجام وظایف را بعمل آورند.
وی گفت: سلامت شهروندان با بهبود فرایند تولید مواد غذایی و کیفیت هر چه بهتر آن میسر می گردد. باید در راستای سلامت نانوایی ها اهتمام و جدیت لازم را داشته باشیم.
کیفیت نان و بهداشت نانوایی ها و چگونگی تهیه آن از حساسیت مهمی برخوردار است و باید بتوانیم نظارت کیفی تر و مناسب تر را نسبت به گذشته انجام دهیم.
سعیدی زاده افزود:حضور کلیه متولیان امر در جلسات شورای آرد و نان باید به نتیجه بخش و بازدهی برای شهروندان منجر شود و نگاه دقیقی به اجرای مصوبات صورت گرفته در خصوص آرد و نان حتمأ باید لحاظ شود
سعیدی زاده بیان کرد:تا کنون ٢٣٠ بازرسی مشترک از نانوایی های سطح شهرستان صورت گرفته است که منجر به تشکیل پرونده تخلف و حتی پلمپ بعضی از این واحدها شده است.

۹۰