نمایند گان شهرستان

۱-سید محمد مولوی

۳۵۰۰۵رای

۲-سید مجتبی محفوظی

۲۱۴۰۲رای

۳-جلیل مختار

۱۹۸۴۲رای