نماینده گان شهرستان

۱-عامر کعبی

۲۷۷۰۶رای

۲-جلیل مختار

۲۵۴۱۲رای

۳-غلامرضا شرفی

۲۱۱۰۰رای