معاونت سیاسی -اجتماعی

آقای بیژن ربیعی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه آبادان می باشد.