معاونت برنامه ریزی و توسعه

با حکم استاندار خوزستان

سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه ی منابع انسانی فرمانداری ویژه آبادان معارفه شد

با حکم صادق خلیلیان استاندار خوزستان، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه ی منابع انسانی فرمانداری ویژه آبادان معارفه شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان طی این حکم علی حنظل عیدانی عهده دار سرپرستی این معاونت گردید.

وی متولد۱۳۵۸ در آبادان و با مدرک تحصیلی کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از جامعه ی فرهنگیان آبادان می باشد.