معاونت برنامه ریزی و توسعه

تنشی مسئولیت و هماهنگی امور مربوطه  معاونت برنامه ریزی و توسعه ی منابع انسانی به عهده ی آقای مهدی بیرم وند می باشد.