معاونت امور عمرانی

تمشیت مسئولیت و هماهنگی امور معاونت عمرانی  فرمانداری ویژه شهرستان آبادان به عهده ی آقای رمضان مهجوری می باشد.