صنایع دستی

بر اساس آمار موجود بیش از ۱۰ هزار نفر صنعتگر در رشته های مختلف احرام بافی، قالیبافی، حصیر بافی، گلیم بافی، سفالگری، صنایع دریایی (تور بافی و ساخت وسایل تزئینی از صدف و …) نقاشی روس سفال، قلاب بافی و نما کاری مشغول بکارند. در تولید صنایع دستی در شهرستان آبادان به دلیل استفاده از ذوق صنعتگران بومی از تولیدات این منطقه (نظیر برگ خرما «سعف» و لیف و خوشه «پَنگ» این درخت) بازتابی از تاریخ و فرهنگ و تمدن شهرستان بوده و اثرات مثبتی در پرورش خلاقیت، استعداد جوانان، خودباوری، اعتماد به نفس، اشتغال مفید و مولد جوانان جویای کار دارد.