سابقه تاریخی

این بندر در قدیم ( عبادان ) و مدتی نیز( جزیره الخصر ) نامیده میشود. اما شکل کهن این نام ( اُپاتان ) است و از ریشه عبد و عابر نیست؛ اپاتان از سه کلمه اُ – پات – آن تشکیل شده است.

اُ به معنی آب
پات از ریشه پاییدن
آن پسون نسبت است

بنابراین اُپاتان به معنی جایی است که در آنجا از آب دریا و رود پاسبانی میکنند و آن را می پایند. نام ایرانی ( آبادان )‌مسلماً از کلمه ( آباد )‌گرفته شده است. زیرا پس از احداث پالایشگاه در آن، رو به عمران و آبادی گذاشت و آبادان نامیده شد.