ارتباط با ما

آدرس
خوزستان – آبادان – کوی قدس – ایستگاه ۳ – فرمانداری ویژه آبادان

 

نام اداره
تلفن
دورنگار

دفتر فرماندار
۵۳۳۲۱۱۲۲
۵۳۳۲۹۹۰۰
۵۳۳۲۶۴۵۶

دفتر معاون سیاسی اجتماعی
۵۳۳۲۱۱۲۲
۵۳۳۲۶۴۵۶

دفتر معاون امور عمرانی و برنامه ریزی
۵۳۳۳۸۴۸۰
۵۳۳۲۱۳۰۰

مخابرات فرمانداری
۵۳۳۲۲۰۰۰
۵۳۳۲۲۰۰۱
۵۳۳۲۲۰۰۲

حراست فرمانداری
۵۳۳۲۰۰۷۸

گروه برنامه ریزی
۵۳۳۲۸۴۲۸

بخشداری مرکزی آْبادان
۵۳۳۲۸۴۲۷

بخشداری اروندکنار
۵۳۳۹۲۳۵۵