ارتباط با ما

آدرس
خوزستان – آبادان – کوی قدس – ایستگاه ۳ – فرمانداری ویژه آبادان

 

نام اداره
تلفن
دورنگار

دفتر فرماندار

۰۶۱۳۵۰۴
۵۳۳۲۱۱۲۲
۵۳۳۲۹۹۰۰
۵۳۳۲۶۴۵۶

دفتر معاون سیاسی اجتماعی
۵۳۳۲۱۱۲۲
۵۳۳۲۶۴۵۶

دفتر معاون امور عمرانی و برنامه ریزی
۵۳۳۳۸۴۸۰
۵۳۳۲۱۳۰۰

مخابرات فرمانداری
۵۳۳۲۲۰۰۰
۵۳۳۲۲۰۰۱
۵۳۳۲۲۰۰۲

حراست فرمانداری
۵۳۳۲۰۰۷۸

گروه برنامه ریزی
۵۳۳۲۸۴۲۸

بخشداری مرکزی آْبادان

۵۳۳۲۸۴۲۷

آدرس پست الکترونیکی فرمانداری ویژه آبادان 

abadaninfo@ostan-kz.ir

آدرس پست الکترونیکی بخشداری مرکزی :

bakhsh_markazi_abadan@ostan_kz.ir

 

بخشداری اروندکنار
۵۳۳۹۲۳۵۵

آدرس پست الکترونیکی بخشداری اروندکنار:

bakhsh_arvand@ostan_kz.ir