اعضای شورای اسلامی شهر چوئبده

اعضای شورای شهر
آراء مکتسبه
سمت
عبدالعظیم فرحانی
۱۲۹۰
رئیس شورای اسلامی شهر چوئبده
ادیب فرحانی
۱۱۳۵
نائب رئیس شورای اسلامی شهر چوئبده
سید عماد موسوی
۱۲۷۲
حنش فرحانی
۱۳۹۷
نجم وحید اصل
۱۳۱۴