اعضای شورای اسلامی شهر اروندکنار

اعضای شورای اسلامی شهر اروندکنار
اعضای شورای شهر
آراء مکتسبه
سمت
سید هاشم موسوی
۸۱۳
رئیس شورای اسلامی شهر اروندکنار
سید قاسم علوی
۹۹۴
نائب رئیس شورای اسلامی شهر اروندکنار
عبدالرضا پورنصاری
۱۳۸۵
سامی قبطانی
۹۹۳
عبود عبدی بحرانی
۸۱۶