آبادان دیروز


آر اف کمپ

آر اف کمپ
بازار

بازار
بازار

بازار
بازار

بازار
بازار بهمنشیر

بازار بهمنشیر
بازار ماهی

بازار ماهی
باشگاه انکس

باشگاه انکس
باشگاه قایق رانی

باشگاه قایق رانی
باشگاه قایق رانی

باشگاه قایق رانی
باشگاه قایق رانی

باشگاه قایق رانی
بریم

بریم
بریم سال 1950

بریم سال ۱۹۵۰
پالایشگاه آبادان

پالایشگاه آبادان
پالایشگاه آبادان

پالایشگاه آبادان
پیروزآباد

پیروزآباد
تاکسی آبادان

تاکسی آبادان
جنرال آفیس پالایشگاه

جنرال آفیس پالایشگاه
چهار راه

چهار راه
حمام عمومی

حمام عمومی
حمل محصولات نفتی با شتر - دهه 1290

حمل محصولات نفتی با شتر – دهه ۱۲۹۰
حمل و نقل عمومی

حمل و نقل عمومی
حمل و نقل عمومی

حمل و نقل عمومی
خسروآباد

خسروآباد
دامداری

دامداری
دانشکده نفت

دانشکده نفت
دانشکده نفت

دانشکده نفت
دروازه 13 پالایشگاه آبادان

دروازه ۱۳ پالایشگاه آبادان
ساختمان حقوق و دستمزد پالایشگاه

ساختمان حقوق و دستمزد پالایشگاه
سرویس مدرسه

سرویس مدرسه
سینما تابستانه

سینما تابستانه
سینما رکس

سینما رکس
سینما رکس

سینما رکس
شیرآب عمومی

شیرآب عمومی
فلکه الفی

فلکه الفی
محله های قدیمی آبادان

محله های قدیمی آبادان
مسیر باشگاه قایقرانی

مسیر باشگاه قایقرانی
موزه آبادان

موزه آبادان
هتل آبادان

هتل آبادان
هتل آبادان

هتل آبادان
هتل آزادی

هتل آزادی
کارگران پالایشگاه

کارگران پالایشگاه